Nhiệm vụ

 • Xây dựng Nội quy, Quy định về quản lý sử dụng, bảo quản tài sản cơ sở vật chất của Trường.
 • Quản lý cơ sở hạ tầng, đất đai, vườn hoa, cây xanh, cảnh quan môi trường… thuộc phạm vi Nhà trường quản lý, đảm bảo sự an toàn về địa giới theo các quy định hiện hành.
 • Quản lý sử dụng hệ thống điện nước có chất lượng, kịp thời, tiết kiệm. Theo dõi và thông báo định kỳ hàng tháng về chi phí sử dụng điện nước cho các đơn vị. 
 • Quản lý tài sản và cung cấp thiết bị phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu và làm việc của Trường.
 • Quản lý xe ô tô, công tác bảo vệ an toàn an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu và đưa vào sử dụng các công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới.
 • Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa các công trình kiến trúc của Trường.
 • Tham gia quy hoạch sử dụng đất theo quy hoạch tổng thể của trường, được sự uỷ quyền của Hiệu trưởng làm việc với các cơ quan có liên quan để giải quyết các vấn đề nhà đất theo quy định của pháp luật.
 • Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán và các đơn vị xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị, vật tư cho các đơn vị trong trường, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Mua sắm vật tư, tài sản, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.
 • Định kỳ kiểm kê tài sản, tổ chức thanh lý tài sản cố định.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao