Chức năng

Nhân sự Phòng Quản trị – Thiết bị năm 2022

Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức về quản lý đất đai, cơ sở hạ tầng, quy hoạch, sửa chữa, nâng cấp, tư vấn mua sắm, quản lý các trang thiết bị; duy trì, tôn tạo cảnh quan môi trường; quản lý xe ô tô; bảo vệ an toàn an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.